Servicevoorwaarden


Wij bieden u graag toegang tot de Diensten op voorwaarde dat u de volgende Servicevoorwaarden ongewijzigd aanvaardt.

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE OF ENIGE DIENSTEN, SOFTWARE, APPS OF APPARATEN DIE WORDEN GELEVERD DOOR OWL LABS (DE "OWL-PRODUCTEN") GEBRUIKT. HET GEBRUIK VAN OWL-PRODUCTEN BEVESTIGT UW ONVOORWAARDELIJKE AANVAARDINGEN VAN DE VOORWAARDEN, WAARBIJ DE EINDGEBRUIKERSLICENTIE VAN OWL HIER TE VINDEN IS :https://www.owllabs.com/end-user-license-agreement, HET OWL-PRIVACYBELEID HIERhttps: //www.owllabs.com/privacy-policy EN DE OWL-SOFTWARELICENTIE HIER: https://www.owllabs.com/software-licenses. ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, GEBRUIK DEZE WEBSITE OF ENIGE DIENSTEN, SOFTWARE, APPS OF APPARATEN DIE DOOR OWL LABS GELEVERD WORDEN DAN NIET.

Geschiktheid.

U bevestigt dat u meerderjarig bent, gemachtigd door uw werkgever (indien van toepassing) en dat u anderszins volledig in staat en bevoegd bent om deze Voorwaarden aan te gaan en deze Voorwaarden na te leven en te respecteren. U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar.

Gebruik van diensten.

Configuratie. De OWL-apparaten en de app werken samen en de apparaten kunnen worden geconfigureerd via de app. Wanneer u uw apparaat configureert, kunt u een naam toewijzen aan het apparaat.

Accurate Informatie. U stemt ermee in dat de informatie die u aan Owl Labs verstrekt te allen tijde waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig zal zijn. Om de App te gebruiken, en uw Apparaat te registreren, wordt u gevraagd om uw naam en e-mailadres te verstrekken, welke de enige persoonlijk identificeerbare informatie is die door Owl wordt verzameld. Om de Diensten te gebruiken, kunt u gevraagd worden om een gebruikers-ID of wachtwoord in te voeren dat aan u is verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw Product portaal, gebruikers-ID en wachtwoord en voor het beperken van toegang tot uw computer, en u stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw apparaat of met uw Product. Owl Labs stelt de diensten momenteel beschikbaar via het internet. U zult op eigen kosten voorzien in alle benodigde telefoonlijnen, internetverbindingen, apparatuur, software (inclusief een compatibele webbrowser), en diensten om u effectief toegang te verschaffen tot de Diensten. U bent verantwoordelijk voor het upgraden en configureren van uw interne systemen (b.v. netwerk instellingen, Internet routing, fire walls en web browsers) om compatibel te zijn en te blijven met en het optimaliseren van de prestaties van de Diensten.

Verboden gedrag. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U NIET: (a) auteursrechtelijk beschermd materiaal dat niet van uzelf is zult streamen of anderszins beschikbaar zult stellen of dat u niet het wettelijke recht hebt om dit te verspreiden, weer te geven of anderszins beschikbaar te stellen aan anderen, zult streamen of anderszins beschikbaar zult stellen; (b) andere gebruikers van de diensten zult lastigvallen, bedreigen of bedriegen; (c) inhoud zult streamen of anderszins beschikbaar maken die bedreigend, gênant, haatdragend, racistisch of etnisch beledigend, lasterlijk, pornografisch is, de intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of andere wettelijke rechten van derden schendt of anderszins ongepast is; (d) u zult uitgeven voor een andere persoon of toegang probeert te verkrijgen tot de PIN-code of het Product van een andere gebruiker zonder de toestemming van die persoon; (e) wachtwoorden uitgegeven door Owl Labs of PIN's met derden zult delen of andere gebruikers zult aanmoedigen dit te doen (behalve wanneer u PIN's verstrekt aan derden die u machtigt om toegang te verkrijgen tot uw Streaming Content (zoals hieronder gedefinieerd); (f) de bron, identiteit of inhoud van informatie verzonden in verband met uw gebruik van de Diensten verkeerd voor zult stellen; (g) de Diensten zult gebruiken voor onwettige doeleinden of in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving; (h) materiaal zult uploaden dat schadelijk is voor computersystemen of gegevens van Owl Labs of andere gebruikers van de Diensten (bijv. b.v. een virus, Trojaans paard, of andere kwaadaardige code); of (i) de Diensten zult gebruiken om reclame te maken voor een product of dienst die verboden of gereguleerd is door de toepasselijke wet- of regelgeving, of u in zult laten met een valse of misleidende of anderszins onwettige of verwerpelijke reclamepraktijk.

U mag de Diensten niet gebruiken op een manier die naar ons eigen goeddunken de Diensten kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of die het gebruik en genot van de Diensten door een andere partij kan belemmeren. U mag niet proberen om onbevoegd toegang te krijgen tot de Diensten, andere accounts, computersystemen of netwerken die verbonden zijn met de Diensten, of een deel daarvan, door middel van hacking, password mining of andere middelen, of de goede werking van de Diensten of activiteiten die op de Diensten worden uitgevoerd, verstoren of proberen te verstoren. U mag geen materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen op een wijze die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld via de Diensten. De Diensten kunnen systemen bevatten die zijn ontworpen om de toegang tot de Diensten te beperken of te reguleren. U stemt ermee in dat u de maatregelen die wij gebruiken om de toegang tot de Diensten te voorkomen of te beperken, niet zult omzeilen.

Streaming Content. Voor gebruikers van het Product bieden de Diensten bepaalde functies die u in staat kunnen stellen video te delen, door deze video live over het internet te streamen. U begrijpt dat alle Streaming Content de exclusieve verantwoordelijkheid is van de persoon van wie dergelijke inhoud afkomstig is. Dit betekent dat u, en niet Owl Labs, volledig verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u streamt of anderszins beschikbaar maakt via het internet. U erkent dat Owl Labs de Streaming Content niet vooraf screent, controleert of goedkeurt en dat Owl Labs geen verklaringen aflegt en geen aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de inhoud of beschikbaarheid van enige Streaming Content.

Hoewel Owl Labs hiertoe niet verplicht is, behoudt Owl Labs zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een Apparaat te deactiveren, indien het bijvoorbeeld van mening is dat dergelijke inhoud in strijd is met deze voorwaarden.

Geen goedkeuring. U begrijpt dat Owl Labs de gepastheid, nauwkeurigheid, bruikbaarheid, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot dergelijke Streaming-inhoud niet onderschrijft en er niet verantwoordelijk voor is. U begrijpt en erkent verder dat u kunt worden blootgesteld aan Streaming Content die onnauwkeurig, beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk is. U GAAT ERMEE AKKOORD AF TE ZIEN, EN DOET HIERBIJ AFSTAND, VAN ALLE WETTELIJKE OF BILLIJKE RECHTEN OF RECHTSMIDDELEN DIE U HEBT OF KUNT HEBBEN TEGEN OWL LABS MET BETREKKING HIERTOE.

Locatiegebaseerde diensten. De diensten kunnen functies bieden die Owl Labs in staat stellen uw ervaring aan te passen op basis van de locatie van het Apparaat. Het Apparaat kan bijvoorbeeld zijn Internet Protocol-adres ("IP-adres") gebruiken om ervoor te zorgen dat inhoud aan u wordt geleverd, of bandbreedte-informatie om de snelheid en kwaliteit van uw Streaming Content te verbeteren. Om gebruik te maken van Location-based Services, moet u Owl Labs toegang verlenen tot uw gelokaliseerde positie, waartoe Owl Labs op verschillende manieren toegang heeft, inclusief, indien beschikbaar, GPS, IP-adres, cellulaire toren, en/of andere locatie-identifiers die nu bekend zijn of later worden ontwikkeld, en waarvan geen van allen door het Owl Apparaat aan Owl worden doorgegeven. Als u ervoor kiest om Location-based services op uw Apparaat uit te schakelen, zult u bepaalde functies van de Diensten niet kunnen gebruiken. U stemt ermee in en erkent dat: (i) Owl Labs apparaatgegevens van uw Owl Apparaat kan verzamelen, waarvan geen enkele persoonlijk identificeerbare informatie bevat, in verband met de Diensten en uw gebruik van de App, en (ii) indien ingeschakeld, uw Owl Apparaat Locatie-gebaseerde Diensten kan verlenen met betrekking tot uw op dat moment actuele locatie voor de duur van uw sessie. U erkent en stemt ermee in dat Owl Labs de juistheid van locatie-informatie niet garandeert, en dat uw gebruik van locatie-gebaseerde diensten geheel voor uw eigen risico is.

Geen garantie van diensten. Owl Labs kan niet garanderen dat de diensten altijd zonder onderbrekingen, vertraging of fouten zullen functioneren. Een aantal factoren kan van invloed zijn op de kwaliteit van uw communicatie en het gebruik van de Diensten, en kan resulteren in het uitvallen van uw communicatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: uw lokale netwerk, firewall, uw internetprovider, het openbare internet, het openbare geschakelde telefoonnetwerk en uw stroomvoorziening. Owl Labs neemt geen verantwoordelijkheid voor enige verstoring, onderbreking of vertraging veroorzaakt door een storing of tekortkoming in een van deze items of andere items waarover wij geen controle hebben.

Uw vrijwaring. U stemt ermee in Owl Labs, haar gelieerde ondernemingen, contractanten, werknemers, agenten en haar gelieerde ondernemingen, leveranciers, licentiegevers en partners schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, verliezen, schade, aansprakelijkheden, met inbegrip van juridische kosten en uitgaven, die voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van de Apps of Diensten, uw communicatie, transacties of transacties met derden die via de Diensten tot stand komen, uw schending van deze Voorwaarden of enige wet- of regelgeving, of enige schending van de verklaringen, garanties en convenanten die door u in de Voorwaarden worden gedaan. Owl Labs behoudt zich het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u Owl Labs dient te vrijwaren, en u stemt ermee in om mee te werken aan onze verdediging van deze vorderingen. Owl Labs zal redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te brengen van een dergelijke claim, actie of procedure zodra het hiervan op de hoogte is.

Vergoedingen. Voor alle diensten waarvoor Owl Labs kosten in rekening brengt, stemt u ermee in dat Owl Labs alle verschuldigde bedragen voor de diensten, inclusief servicekosten, instellingskosten, abonnementskosten, of enige andere kosten of heffingen in verband met uw Account, in rekening kan brengen via uw creditcard of een ander door u geselecteerd en door Owl Labs goedgekeurd betalingsmechanisme. Owl Labs kan te allen tijde prijzen wijzigen, inclusief het wijzigen van een gratis dienst naar een betaalde dienst en het in rekening brengen van diensten die voorheen gratis werden aangeboden; echter met dien verstande dat Owl Labs u vooraf in kennis stelt en u de gelegenheid biedt uw Account te beëindigen indien Owl Labs de prijs wijzigt van diensten waarop u bent geabonneerd en u geen kosten in rekening brengt voor voorheen gratis diensten tenzij u in kennis bent gesteld van de van toepassing zijnde kosten en ermee instemt deze kosten te betalen. U stemt ermee in dat indien Owl Labs niet in staat is de aan Owl Labs verschuldigde vergoedingen voor de diensten via uw account te innen, Owl Labs alle andere stappen kan ondernemen die het nodig acht om dergelijke vergoedingen van u te innen en dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten en uitgaven die Owl Labs maakt in verband met dergelijke inningsactiviteiten, met inbegrip van inningskosten, gerechtskosten en advocaatkosten.

U stemt er verder mee in dat Owl Labs rente kan innen van 1,5% per maand of het hoogste wettelijk toegestane bedrag, indien dit lager is, over bedragen die niet zijn betaald wanneer ze verschuldigd zijn.

U begrijpt en erkent dat vergoedingen van derden van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot vergoedingen die door uw mobiele serviceprovider of internetprovider in rekening worden gebracht voor netwerktoegang, datatransmissie of andere soortgelijke vergoedingen. U bent als enige verantwoordelijk voor al deze kosten.

Gebruik van de app.

Licentie De App wordt aan u in licentie gegeven, niet verkocht of anderszins overgedragen. Onder voorbehoud van uw aanvaarding en voortdurende naleving van de Voorwaarden (inclusief betaling van toepasselijke licentievergoedingen en naleving van alle licentiebeperkingen) en alle toepasselijke wetten, verleent Owl Labs u hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie om één exemplaar van de App in objectcode-formaat te installeren en te gebruiken, uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik, op slechts één iOS of Android apparaat dat u bezit of beheert. U mag de App niet gebruiken op een apparaat dat u niet bezit of waarover u niet beschikt, en u mag de App niet verspreiden of beschikbaar maken via een netwerk waar deze door meerdere apparaten tegelijk kan worden gebruikt. U mag de App niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, reproduceren, herdistribueren of in sublicentie geven. U mag de App, updates of enig onderdeel daarvan niet kopiëren, decompileren, aan reverse engineering onderwerpen, demonteren, trachten de broncode daarvan af te leiden, wijzigen of daarvan afgeleide werken maken (behalve indien en uitsluitend voor zover voorgaande beperkingen door de toepasselijke wetgeving worden verboden). De voorwaarden, samen met het privacybeleid van Owl Labs, zijn van toepassing op alle door Owl Labs geleverde upgrades die de oorspronkelijke app vervangen en/of aanvullen, tenzij een dergelijke upgrade gepaard gaat met een afzonderlijke licentie, in welk geval die licentie van toepassing is.

Toestemming voor gebruik van gegevens.

U stemt ermee in dat Owl Labs technische gegevens en gerelateerde informatie verzamelt en gebruikt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, technische informatie over uw handset, apparaat, systeem- en toepassingssoftware en randapparatuur, die periodiek wordt verzameld om de levering van de Diensten te vergemakkelijken, met inbegrip van software updates, productondersteuning en andere diensten aan u (indien van toepassing) met betrekking tot de App of Diensten; maar geen persoonlijk identificeerbare informatie anders dan naam en e-mailadres. Owl Labs kan deze en andere door u verstrekte informatie voor verschillende doeleinden gebruiken. Voor meer informatie over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie, verwijzen we u naar ons Privacybeleid.

Kennisgeving met betrekking tot Apple en Google:

U erkent dat de Voorwaarden alleen tussen u en Owl Labs zijn, niet met Apple of Google, en noch Apple noch Google is verantwoordelijk voor de App en de inhoud daarvan. Apple noch Google hebben enige verplichting om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verlenen met betrekking tot de App. Noch Apple, noch Google, heeft enige andere garantieverplichting met betrekking tot de App, en geen van beide is verantwoordelijk voor de afhandeling van claims door u of derden met betrekking tot de App of uw bezit en/of gebruik van de App, inclusief maar niet beperkt tot: (i) productaansprakelijkheidsclaims; (ii) claims dat de App niet voldoet aan een toepasselijke wettelijke of reglementaire vereiste; en (iii) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving. Noch Apple, noch Google, is verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, schikking en kwijting van enige claim van een derde partij dat de App of uw bezit en gebruik van de App inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij. U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke voorwaarden van derden, wanneer u de App gebruikt. Apple, Google en hun dochterondernemingen zijn derde-begunstigden van deze Voorwaarden, en na uw aanvaarding van de Voorwaarden hebben Apple en Google het recht (en worden geacht het recht te hebben aanvaard) om de Voorwaarden jegens u als derde-begunstigde van de Voorwaarden af te dwingen. U verklaart en garandeert hierbij dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering, of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat terroristen steunt; en (ii) u niet staat vermeld op een lijst van de Amerikaanse regering van verboden of beperkte partijen. Deze licentie is onderworpen aan de toepasselijke Algemene Voorwaarden van de Apple Store en Google Store.

Gebruik van uw naam en logo.

Als u een bedrijf, non-profitorganisatie, publieke entiteit, onderwijsinstelling of ander type organisatie bent, kan Owl Labs uw naam en logo gebruiken om u te identificeren als een klant van Owl Labs op onze website en op presentaties, marketingmaterialen en andere documenten die onze klanten identificeren of vermelden. Als u niet geïdentificeerd wilt worden als een klant van Owl Labs, kunt u een e-mail sturen naar Marketing (support@owllabs.com) met het verzoek om te worden verwijderd uit openbaar beschikbare klantenlijsten en zullen wij u van een dergelijke lijst verwijderen.

Herzieningen van deze voorwaarden.

Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde door ons worden herzien door bijwerking van dit bericht. U dient deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om de op dat moment geldende Voorwaarden te bekijken, omdat deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen van deze Voorwaarden kunnen worden vervangen door wettelijke kennisgevingen of voorwaarden die op bepaalde pagina's van deze Website staan.

UW VOORTGEZET GEBRUIK VAN DE SITE NADAT WIJZIGINGEN ZIJN AANGEBRACHT, WORDT BESCHOUWD ALS UW AANVAARDING VAN DE HERZIENINGEN.

Producten, inhoud en specificaties.

Alle kenmerken, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten die op deze Website worden beschreven of afgebeeld (gezamenlijk de "Website"), kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De opname van producten of diensten op deze Website op een bepaald tijdstip impliceert of garandeert niet dat deze producten of diensten op enig tijdstip beschikbaar zullen zijn voor aankoop. Het is uw verantwoordelijkheid om alle toepasselijke lokale, staats-, federale en internationale wetten (met inbegrip van minimumleeftijdsvereisten) met betrekking tot het bezit, gebruik en verkoop van elk item dat u van deze Website koopt, na te gaan en te gehoorzamen. Door een bestelling te plaatsen, verklaart u dat de bestelde producten alleen op een wettige manier zullen worden gebruikt.

Verzendingsbeperkingen.

Wanneer een bestelling wordt geplaatst, wordt deze verzonden naar een geldig adres dat door de koper is opgegeven. Risico van verlies en eigendomsrecht voor artikelen die via deze Website zijn gekocht, gaan op u over bij aflevering van de artikelen aan onze vervoerder. U bent verantwoordelijk voor het indienen van eventuele claims bij vervoerders voor beschadigde of verloren zendingen.

Nauwkeurigheid van informatie.

Wij proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website volledig, nauwkeurig en actueel is. Ondanks onze inspanningen kan de informatie op deze Website soms onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn. Wij doen geen toezeggingen met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van de informatie op deze Website.

Gebruik van deze website.

Deze Website, met inbegrip van het ontwerp, de tekst, de grafische voorstellingen, de inhoud, het beeldmateriaal en alle informatie op deze Website ("Informatie"), is auteursrechtelijk beschermd en wordt beschermd door wereldwijde auteursrechtwetten en verdragsbepalingen. De Informatie waarvoor Owl Labs u toestemming geeft om kopieën van deze Informatie te bekijken en te downloaden, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, onder de volgende voorwaarden: (1) u dient, op alle kopieën van de gedownloade Informatie, alle auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen in deze Informatie te behouden; (2) u mag de Informatie op geen enkele wijze wijzigen, reproduceren, publiekelijk tonen, distribueren of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden; en (3) u mag de Informatie niet overdragen aan een andere persoon tenzij u hen op de hoogte stelt van de verplichtingen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden en zij ermee instemmen deze te aanvaarden. U stemt ermee in zich te houden aan alle aanvullende beperkingen die op de Website worden weergegeven, zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt.

Behalve zoals uitdrukkelijk hierin is bepaald, of zoals anderszins schriftelijk door partijen kan worden overeengekomen, verleent Owl Labs geen uitdrukkelijke of impliciete rechten of licenties aan u onder enig octrooi, ontwerpoctrooi, handelsmerk, auteursrecht of informatie over handelsgeheimen.

Links van derden.

Van tijd tot tijd kan deze Website links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van, of beheerd of gecontroleerd worden door ons of onze respectievelijke gelieerde partijen. Owl Labs doet geen enkele toezegging met betrekking tot de inhoud van enige andere website, waartoe u toegang kunt krijgen via de Website. Wanneer u een website bezoekt die geen onderdeel is van Owl Labs, begrijp dan dat deze onafhankelijk is van Owl Labs en dat Owl Labs geen controle heeft over de inhoud op die website. Een link naar een website die geen onderdeel is van Owl Labs, betekent niet dat Owl Labs de inhoud of het gebruik van een dergelijke website onderschrijft of daar enige verantwoordelijkheid voor aanvaardt. Al deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze Website. Noch wij, noch onze respectievelijke gelieerde partijen zijn verantwoordelijk voor de inhoud, het materiaal of andere informatie die zich op een andere website bevindt of die via een andere website toegankelijk is. Noch wij, noch onze respectievelijke gelieerde partijen onderschrijven, garanderen of geven verklaringen of garanties met betrekking tot andere websites, of enige inhoud, materialen of andere informatie op of toegankelijk via andere websites, of de resultaten die u kunt verkrijgen door het gebruik van andere websites. Indien u beslist om andere websites te bezoeken die gelinkt zijn aan of van deze Website, doet u dit volledig op eigen risico. Lees ook de voorwaarden en bepalingen van elke andere website waartoe u toegang krijgt via de Website, aangezien deze kunnen verschillen van deze Voorwaarden.

De inhoud van deze Website is ©2017-2022 Owl Labs Inc. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken.

Owl Labs kan eigenaar zijn van of anderszins rechten hebben op een aantal handelsmerken. De handelsmerken gevolgd door een TM zijn geregistreerde handelsmerken van Owl Labs in de Verenigde Staten; alle andere merken zijn handelsmerken of gewone merken van Owl Labs in de Verenigde Staten, behalve zoals hieronder vermeld. Het niet verschijnen van een merk op deze website betekent niet dat Owl Labs het merk niet gebruikt, noch dat het product niet actief op de markt wordt gebracht of niet belangrijk is op de relevante markt. Andere handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken die op deze Website worden gebruikt of getoond, zijn de geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van hun respectieve eigenaars. Niets op deze website verleent, of mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of logo's die op deze website worden weergegeven te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Owl Labs of dergelijke andere eigenaar.

Koppelen naar deze website.

Het creëren of onderhouden van een link vanaf een andere website naar een pagina op deze Website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden. Het uitvoeren of weergeven van deze Website of van informatie of materiaal dat op deze Website wordt weergegeven in frames of op soortgelijke wijze op een andere website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden. Alle toegestane links naar deze Website moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften.

Ongepast materiaal.

Het is verboden onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen of te verzenden, of enig materiaal dat gedrag kan vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd of aanleiding kan geven tot civiele aansprakelijkheid, of dat anderszins de wet overtreedt. Naast alle rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan, kunnen wij, indien wij naar eigen goeddunken vaststellen dat u de voorgaande verbodsbepalingen hebt overtreden of waarschijnlijk zult overtreden, alle maatregelen nemen die wij nodig achten om de overtreding te verhelpen of te voorkomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de onmiddellijke verwijdering van het betreffende materiaal van deze Website. Wij zullen onze volledige medewerking verlenen aan alle rechtshandhavingsinstanties, rechterlijke bevelen of dagvaardingen die ons verzoeken of gelasten de identiteit bekend te maken van iedereen die dergelijk materiaal plaatst.

Gebruikersinformatie.

Anders dan persoonlijk identificeerbare informatie, die onderworpen is aan het Privacybeleid van deze Website, zal al het materiaal, informatie, suggesties, ideeën, concepten, knowhow, technieken, vragen, opmerkingen of andere communicatie die u op enigerlei wijze naar deze Website verzendt of erop plaatst ("Gebruikerscommunicatie") als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden beschouwd. Wij en onze respectievelijke gelieerde partijen en onze of hun aangewezen personen mogen alle Gebruikerscommunicatie gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief, zonder beperking, reproductie, transmissie, openbaarmaking, publicatie, uitzending, ontwikkeling, productie of marketing op welke wijze dan ook voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden. Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, Gebruikerscommunicatie controleren of beoordelen. Wij zijn niet verplicht om Gebruikerscommunicatie te gebruiken, terug te sturen, te beoordelen of erop te reageren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke Gebruikerscommunicatie, al dan niet voortvloeiend uit de wetten op het auteursrecht, smaad, privacy, obsceniteit of anderszins. Wij behouden ons het recht voor om alle Gebruikerscommunicatie te verwijderen die materiaal bevat dat wij ongepast of onaanvaardbaar achten.

Klantrecensies.

Bezoekers mogen recensies indienen zolang de inhoud niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreuk makend op de privacy, inbreuk makend op intellectuele eigendomsrechten, of anderszins schadelijk voor derden of verwerpelijk is en niet bestaat uit softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings, of enige vorm van "spam".

Als u materiaal indient, en tenzij we anders aangeven, verleent u Owl Labs of de rechtverkrijgenden ervan een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijke inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en weer te geven over de hele wereld in alle media. U verleent Owl Labs, of zijn rechtverkrijgenden, het recht om de naam die u indient te gebruiken in verband met dergelijke inhoud, indien zij dit verkiezen. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins controle heeft over alle rechten op de inhoud die u plaatst; dat de inhoud nauwkeurig is; dat het gebruik van de inhoud die u aanlevert dit beleid niet schendt en geen schade zal veroorzaken aan een persoon of entiteit; en dat u Owl Labs zult vrijwaren voor alle claims die voortvloeien uit de inhoud die u aanlevert. Owl Labs heeft het recht, maar niet de plicht, om alle activiteiten of inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen. Owl Labs neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige inhoud die door u of een derde partij is geplaatst.

Inzendingen.

Het bedrijfsbeleid van Owl Labs staat niet toe om creatieve ideeën, suggesties of materialen te aanvaarden of in overweging te nemen anders dan die waar specifiek om is gevraagd. Dienovereenkomstig moeten wij verzoeken dat bezoekers van deze site geen origineel creatief materiaal inzenden of opsturen, met inbegrip van maar niet beperkt tot inzendingen van suggesties, ideeën of concepten met betrekking tot huidige of toekomstige producten of bedrijfsideeën. Indien u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijv. klantenbeoordelingen) of, ondanks ons verzoek dat u ons geen ander creatief materiaal stuurt, creatieve suggesties, ideeën, notities, tekeningen, concepten of andere informatie (gezamenlijk de "Inzendingen") stuurt, worden de Inzendingen geacht en blijven deze eeuwig eigendom van Owl Labs. Door een inzending te doen, verleent de afzender automatisch, of garandeert dat de eigenaar van dergelijk materiaal Owl Labs uitdrukkelijk het royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve recht en de licentie verleent om dergelijk materiaal (geheel of gedeeltelijk) te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in het gehele universum en/of het op te nemen in andere werken in welke vorm dan ook, media, of technologie nu bekend of hierna ontwikkeld, voor de volledige duur van elk auteursrecht, handelsmerk of patent dat kan bestaan in dergelijk materiaal voor elk doel dat Owl Labs kiest, hetzij intern, openbaar, commercieel, of anderszins, zonder enige compensatie, krediet, of kennisgeving aan de afzender van welke aard dan ook. De afzender doet afstand van alle zogenaamde "morele rechten" op alle inzendingen. De afzender doet verder afstand van het recht om vorderingen in te stellen tegen Owl Labs met betrekking tot ongevraagde inzendingen, inclusief, maar niet beperkt tot, oneerlijke concurrentie, schending van een stilzwijgend contract, of schending van de vertrouwelijkheid.

UITSLUITING VAN GARANTIES.

UW GEBRUIK VAN DEZE SITE EN ALLE DIENSTEN IS VOOR UW RISICO. DE INFORMATIE, HET MATERIAAL EN DE DIENSTEN DIE OP OF VIA DEZE WEBSITE WORDEN VERSTREKT, WORDEN VERSTREKT "ZOALS ZIJ ZIJN" ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-SCHENDING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM. NOCH WIJ, NOCH ENIGE VAN ONZE RESPECTIEVELIJKE GELIEERDE PARTIJEN GARANDEREN DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE, HET MATERIAAL OF DE DIENSTEN DIE OP OF VIA DEZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN.

DE INFORMATIE, HET MATERIAAL EN DE DIENSTEN DIE OP OF VIA DEZE WEBSITE WORDEN VERSTREKT, KUNNEN VEROUDERD ZIJN, KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN, EN NOCH WIJ, NOCH ONZE RESPECTIEVE GELIEERDE PARTIJEN DOEN ENIGE TOEZEGGING EN NEMEN GEEN ENKELE VERPLICHTING OP ONS OM DERGELIJKE INFORMATIE, MATERIAAL OF DIENSTEN BIJ TE WERKEN. OWL LABS GARANDEERT NIET DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, OF BRUIKBAARHEID VAN DERGELIJKE INFORMATIE, MATERIALEN OF DIENSTEN OF DE BETROUWBAARHEID VAN ENIG ADVIES, MENING, VERKLARING OF ANDERE INFORMATIE WEERGEGEVEN OF VERSPREID VIA DE WEBSITE. DE VOORNOEMDE UITSLUITINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES ZIJN NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT BIJ WET VERBODEN IS. RAADPLEEG UW PLAATSELIJKE WETGEVING VOOR DERGELIJKE VERBODSBEPALINGEN.

ALLE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE OP OF VIA DEZE WEBSITE WORDEN GEKOCHT, ZIJN UITSLUITEND ONDERWORPEN AAN DE TOEPASSELIJKE GARANTIES VAN HUN RESPECTIEVE FABRIKANTEN, DISTRIBUTEURS EN LEVERANCIERS, INDIEN VAN TOEPASSING. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WIJ HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE OP OF VIA DEZE WEBSITE WORDEN VERMELD OF GEKOCHT.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor schade aan, of virussen die uw computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren, veroorzaakt door of voortvloeiend uit uw toegang tot, gebruik van of bladeren door deze Website, het downloaden van informatie of materiaal van deze Website of het gebruik van Diensten. IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ, OF EEN VAN ONZE RESPECTIEVELIJKE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS, GELIEERDE PARTIJEN, AGENTEN, OPVOLGERS OF RECHTVERKRIJGENDEN, OF EEN PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE OF TRANSMISSIE VAN DEZE WEBSITE, AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF IEMAND ANDERS VOOR ENIGE SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN ECONOMISCHE AARD (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIE VOORTVLOEIEN UIT WINSTDERVING, GEGEVENSVERLIES OF BEDRIJFSONDERBREKING) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE, EEN AAN DEZE WEBSITE GEKOPPELDE WEBSITE, DE DIENSTEN OF DE INFORMATIE OF HET MATERIAAL OP EEN OF MEER VAN DEZE WEBSITES, ONGEACHT OF DIT IS GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN ANDERE WETTELIJKE THEORIE EN ONGEACHT OF U AL DAN NIET OP DE HOOGTE BENT GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL OWL LABS AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER U OF EEN ANDERE PARTIJ VOOR MEER DAN DE DOOR U AAN OWL LABS BETAALDE BEDRAGEN. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS NIET VAN TOEPASSING OP CLAIMS VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF CLAIMS VOOR CONSUMENTENFRAUDE.

IN HET GEVAL VAN EEN PROBLEEM MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT UW ENIGE REMEDIE IS OM HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DIENSTEN TE STAKEN.

Beëindiging.

U of wij kunnen uw account of uw gebruik van deze Website of de Diensten op elk moment, om welke reden dan ook of zonder reden, opschorten of beëindigen. U bent persoonlijk aansprakelijk voor alle geplaatste bestellingen of gemaakte kosten via uw account voorafgaand aan de beëindiging. Wij behouden ons het recht voor om deze Website of een deel ervan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of stop te zetten.

U kunt uw recht om de Diensten te gebruiken op elk moment beëindigen door elk gebruik van de Diensten, inclusief alle Apps, te staken en door de App van uw apparaat te verwijderen. Als u zich hebt aangemeld voor Diensten voor een abonnementsperiode waarvoor periodieke betaling van vergoedingen aan Owl Labs is vereist, moet u om dergelijke Diensten te beëindigen ten minste dertig (30) dagen voor het einde van uw abonnementsperiode een kennisgeving van beëindiging sturen naar info@altiasystems.com en uw beëindigingsrechten zullen niet van kracht zijn tot de abonnementsperiode is verstreken.

Rechtskeuze/Forumkeuze.

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de Commonwealth of Massachusetts, met uitsluiting van zijn conflict van wettelijke regels. U stemt er verder uitdrukkelijk mee in en stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie en het rechtsgebied van een staatsrechtbank met competente jurisdictie in Massachusetts of een federale rechtbank met competente jurisdictie in de District Court van Massachusetts.

Scheidbaarheid.

De bepalingen van deze Voorwaarden zijn bedoeld om te worden geïnterpreteerd op een manier die ze geldig, wettelijk en afdwingbaar maakt. Indien enige bepaling van de bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zullen deze bepalingen worden gewijzigd of beperkt in de mate en op de wijze die nodig is om deze geldig, wettig en afdwingbaar te maken. Het is uitdrukkelijk begrepen en overeengekomen tussen de partijen dat een dergelijke wijziging of beperking eenzijdig door ons kan worden verwezenlijkt, of als alternatief, door een beschikking van een rechtbank of bemiddelaar. Indien dergelijke bepalingen in geen geval op die manier kunnen worden gewijzigd of beperkt, zullen zij uit deze Voorwaarden worden geschrapt zonder afbreuk te doen aan de geldigheid, de wettigheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Gebruik door de overheid.

De App en Diensten en bijbehorende documentatie zijn "Commercial Items", zoals die term wordt gedefinieerd in 48 C.F.R. ß2.101, bestaande uit "Commercial Computer Software" en "Commercial Computer Software Documentation", zoals die termen worden gebruikt in 48 C.F.R. ß12.212 of 48 C.F.R. ß227.7202, al naargelang van toepassing. In overeenstemming met 48 C.F.R. ß12.212 of 48 C.F.R. ß227.7202-1 tot en met 227.7202-4, zoals van toepassing, worden de Commercial Computer Software en de Commercial Computer Software Documentation in licentie gegeven aan eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid (a) uitsluitend als Commercial Items en (b) met alleen die rechten die aan alle andere eindgebruikers worden verleend op grond van de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst. Niet-gepubliceerde rechten voorbehouden onder de auteursrechtelijke wetgeving van de Verenigde Staten.

Exportcontrole.

U mag de App of software in verband met de Diensten niet gebruiken of anderszins exporteren of herexporteren, tenzij toegestaan door de wetgeving van de Verenigde Staten en de wetten van het rechtsgebied waarin de App is verkregen. In het bijzonder, maar zonder beperking, mag de software van de App, het Apparaat, het Product of de Diensten niet worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd (a) naar landen waarop een embargo van toepassing is in de Verenigde Staten of (b) naar personen die op de lijst van Specially Designated Nationals van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Denied Person’s List of Entity List van het Amerikaanse Ministerie van Handel staan. Door de App, het Apparaat, het Product of de Diensten te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet in een dergelijk land bevindt of op een dergelijke lijst staat. U stemt er ook mee in dat u deze producten niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden zijn door de wetgeving van de Verenigde Staten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of de productie van nucleaire wapens, raketten, of chemische of biologische wapens.

Aanvullende steun.

Als u een van de voorgaande voorwaarden niet begrijpt of als u vragen of opmerkingen heeft, vragen wij u om contact met ons op te nemen via support@owllabs.com.